Make your own free website on Tripod.com
 
°¨ ¨Ó ¦è ¨È   MALAYSIA

°¨¨Ó¦è¨È°ê»Ú¹q¸Ü°ê½X ( IDD Code )  :  (  60  )   ¦N¶©¬Á°Ï½X ( Area Code )  :  (  03  )

°¨ ¨Ó ¦è ¨È ¿½ ¤ó Á` ·| º[ ¦U ¦a Áp ©e ·| 

°¨ ¨Ó ¦è ¨È ¿½ ¤ó Á` ·| 
SIOW  ASSOCIATION  OF MALAYSIA   
 147-2,  3 1/4 MILE,  JALAN KELANG LAMA   
 58000,   KUALA  LUMPUR,  MALAYSIA.   

 TEL NO. 03-7816026          FAX  NO.  603-7816026   
 E-mail  :     siowmalaysia@hotmail.com   
                    siowmalaysia@mailcity.com   


Á` ·| ªø         :           ¿½      ¤ÍPMC,PJK,JPT,    TEL NO. 03-7778899,    
                                                          H/P NO. 012-2028899    

¸p ²z Á` ·| ªø    :  ®³ ·þ ¿½ ®a µo D.S.S.A., PMC, PJK, PPA,                         
            TEL NO.  03-9851599,              
             H/P NO. 019-3153089                  
 FAX  NO. 603-9855603,    
°¨ ¨Ó ¦è ¨È ¿½ ¤ó Á` ·| ²Ä ¥| ©¡ ²z ¨Æ ·| ¥þ Åé ·Ó  

  
´Ë ¬ü Äõ ª¾ ª¾ ´ä ¿½ ¤ó Áp ©v ·|    
 N. S. TITI  SIOW  CLANSMEN  ASSOCIATION    
 NO. 6 ,  CROSS  ROAD ,  T I T I ,  71650   JELEBU ,    
 NEGRI SEMBILAM ,  MALAYSIA .    

¥D ®u    :        ¿½ ¿ü °ò            TEL  NO .                


 °¨ ¨Ó ¦è ¨È Âb «° ¿½ ¤ó ©v ¿Ë ·|    
SEOW CLAN ASSOCIATION OF  P .  W .  &  PINANG    
MALAYSIA    
    
¥D ®u     :        ¿½ ¨È ºa            TEL  NO .                
 

 °¨ ¨Ó ¦è ¨È ³· Äõ ×m  
 ¥[ ¼v ¿ü ¦Ì ¤s ·s §ø Äõ ³® °ó  

 ¥[ ¼v °Ï ¥D ®u     :        ¿½ ½L ¶¶          TEL  NO .                   
 ¨F µn °Ï Áp ©e     :        ¿½ Æ[ ÂE          TEL  NO .                   
¤h ¤ò ¤ë °Ï         :        ¿½ ¦ò ¥Í          TEL  NO .  
  


 ´^ ¦ë ¦{ ¤å ¥V °Ï  
 ¿½ ¤ó ©v ¿Ë Áp µ¸ ©e ­û ·|  
NO . 24 ,  TAMAN  KARAK ,  28700 ,  KARAK ,  
 PAHANG ,  MALAYSIA.  

 ¥D ¥ô     :       ¿½ ¨ä ´Ë              TEL  NO .    09-2311101  


¨F ¤Ú ¦{ ¿½ ¤ó ©v ¿Ë Áp ©v ·|  
146 ,  JALAN  MAT  SALLEH ,  TANJUNG  ARU ,  
 P . O . BOX  NO . 11528 ,  
 88816   KOTA KINABALU ,  
SABAH ,  MALAYSIA.  
  

 ¥D ¥ô     :        ®³ ·þ ¿½ ±µ µØ ¤Ó ¥­ §½ ²Ô          TEL  NO .  088-235303 ,  265302  
                                          FAX  NO .  088-225734  
                                                                       RES  NO .  088-230427  
 


                                            ¦¹ ºô ­¶ ¤´ ¦b «Ø ³] ¤¤
                                                  Åw ªï ·í ¦a ©v ¿Ë ´£ ¨Ñ ³Ì ·s ¸ê ®Æ  
Áp ½Ë ©v ¿Ë           µo ´­ Äõ ³®
 
°h ¦^     BACK