Make your own free website on Tripod.com

²Ä ¤@ ©¡ Àô ²y ¿½ ¤ó ©v ¿Ë Àµ ¿Ë ¤j ·| 
 1993 ¦~           ­» ´ä


¤@ ¤E ¤E ¤T ¦~ ¤T ¤ë ¤Ü ¤K ¤é ²Ä ¤@ ©¡ Àô ²y ¿½ ¤ó ©v ¿Ë Àµ ¿Ë ¤j ·| ¥Ñ ­» ´ä ¥D ¿ì ¡A °² ©ó ¤E Às ¦y ¨F ©C ®ü ¬v ¬Ó ®c ¤j °s ©± ©] Á` ·| ¶© ­« Á| ¦æ ¡A ¥@ ¬É ¦U ¦a ¿½ ¤ó ©v ¿Ë ·| ¬£ ¥X ¥N ªí ¹Î °Ñ ¥[ ¡A ¤À §O ¨Ó ¦Û ¤¤ °ê ¡A ¥x ÆW ¡A °¨ ¨Ó ¦è ¨È ¡A ÀÈ ­» ¤s ¡A ·s ¥[ ¬Á ¡A ®õ °ê ¡A ¥[ ®³ ¤j ¡A ¤Î ¯¦ ¾| µ¥ ¦a ¡C ºá ¶} ¦Ê ®u ¡A ·¥ ²± ¤@ ®É ¡A ¨Ã ¥Ñ ­Ô ¥ô ´ä ·þ ¸g ÀÙ ¥q  ¿½ Òu ¬W ¥D § ¡C
         ²Ä ¤@ ©¡ Àµ ¿Ë Äw ©e ·| ¥D ®u ¿½ ´¿ »ñ ¸s ­P µü ¡A §Æ ±æ ¤j ·| ¯à ¶× ¶° ¥@ ¬É ¦U °ê ©v ¿Ë ¡A ´° ¿Ë ·ü ±Ú ¡A ºë ¸Û ¹Î µ² ¡A ¨Ï §Ú ©v ¿Ë ¤£ ¤À °ê ¬É ¡A ¤¬ ¬Û ¥æ ¬y ¡A ¤¬ ³q ¸ê °T ¡A ¶× ¦¨ ¤@ ªÑ ±j ¤j ¯à ·½ ¡A µo ´§ ¤O ¶q ¡A ±À ¶i ¤u °Ó ·~ ¡A ¤¬ §U ¤¬ §Q ¡A ³y ºÖ ©v ¿Ë ¡C
         ¦U °Ï ¥N ªí ¬Û Ä~ µn ¥x ­P µü ¡A ¦h ¼Æ «j Ày ¹Î µ² ¦X §@ ¡C
         ¤§ «á ¡A ¤j ·| Äw ©e ·| ¥D ®u ¿½ ¿ü ±d ¡A °Æ ¥D ®u ¿½ ©Ó ©¾ ¤Î ­» ´ä ¿½ ¤ó ©v ¿Ë ·| ·| ªø ¿½ ¦Ê ¦¨ ¥D «ù ¹{ ¼ú »ö ¦¡ ¤Î ¥N ªí ©ç Äá ¹Î Åé ·Ó ¯d ©À ¡C


¦¹ ºô ­¶ ¤´ ¦b «Ø ³] ¤¤
Åw ªï ©v ¿Ë ´£ ¨Ñ ¸ê ®Æ

 
Áp ½Ë ©v ¿Ë           µo ´­ Äõ ³®
 
°h ¦^      BACK